รับตรง ภาคปกติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 59 เปิดรับสมัคร 5 พ.ย.


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ระบบโควตา เปิดรับสมัคร 5 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม 2558
- ประเภทความสามารถทางวิชาการและพิเศษ
- โคงการการทุนเพชนสุนันทา

ระบบรับตรง รอบที่ เปิดรับสมัคร 5 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2558
สาขาที่เปิดรับเช่น ครู 180  คน วิทย์ 486 คน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 560  คน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 975 คน ศิลปกรรมศาสตร์ 270 คน วิทยาการจัดการ 768 คน  แพทย์แผนไทย 60 สาธารณสุข 72 คน


สาขาที่เปิดรับสมัครสอบ  > https://www.facebook.com/acadssru?ref=nf  <
ระเบียบการฉบับเต็มให้รอวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 จ้า
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://rg.ssru.ac.th/