รับตรง สอบตรง 7 หลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 59รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบรับตรง ระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2559
คุณสมบัติ
- คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00   หลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรมภายใน และ สาขาศิลปอุตสาหกรรม คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.5
- สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา ก็ได้จ้า
จำนวนรับเข้าศึกษา
- สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 45 คน
- สาขาศิลปอุตสาหกรรม 40 คน
- สาขาวิชาออกแบบสนเทศสามมิติ 30 คน
- สาขาวิชานิเทศศิลป์ 35 คน
- สาขาวิชาภาพยนต์และดิจิทัลมีเดีย 40 คน
- สาขาวิชาการถ่ายภาพ 35 คน
- สาขาจิตรกรรม สาขาประติมากรรม  สาขาภาพพิมพ์ 120 คน
เปิดรับสมัครถึง 15 มกราคม 2559