รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 59


รับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา
คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร 7- 22 ต.ค. 58
สาขาการจัดการกีฬา 200 คน
สาขาฝึกสอนกีฬา 150 คน