รับตรงทั่วประเทศ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโลยีสุรนารี 59


รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559
คุณสมบัติ 
- สำเร็จการศึกษา หรือ กำลัศึกษาชั้น ม.6 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 2.75
- ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
- มีค่าดัชนีมวลกาย BMI ระหว่าง 18-25
เปิดรับสมัคร 19 ตุลาคม ถึง 19 พฤศจิกายน 2558