รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร 59 ปีนี้เปลี่ยนเกณฑ์


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร มีการเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง ใน ปีการศึกษา 2559

ผู้สมัครคัดเลือกต้องสอบ ข้อเขียววิชาสามัญที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศุกษาแห่งชาติ สทศ. ใน 5 วิชาได้ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  และต้องสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 วิชา ได้แก่  Pharmacy Silpakorn Admissions Test , และความถนัดทางเภสัชศษสตร์
( 5 วิชาสามัญ  70%  วิชาเฉพาะเภสัชศาสตร์ วิชาละ 15%)
เปิดรับสมัคร รอบแรก  1 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2558
เปิดรับสมัครรอบสอง  1 พฤษศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2558

ตัวอย่างข้อสอบวิชาเฉพาะ (PSAT, ความถนัดทางเภสัชศาสตร์) การสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2559