รับตรงทั่วประเทศ โดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ลาดกระบัง 2559


รับตรงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร 10 กันยายน 2558 ถึง 15 มกราคม 2559
คณะและวิทยาลัยที่เปิดรับ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัการข้อมูล
- วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ
- วิทยาเขตชุมพรเขตอุมดศักดิ์ จังหวัดชุมพร