Update รับตรง ทั่วประเทศ โครงการปกติ คณะมัณฑณศิลป์ ม.ศิลปากร59

ประกาศการสอบคัดเลือกฯ โดยสอบรับตรง คณะมัณฑณศิลป์ ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2559
1. ประเภทโควตาภูมิภาค 76 จังหวัด เปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 58  รายละเอียด
2. ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 58  รายละเอียด
3. ประเภททั่วไป  เปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม – 25 กันยายน 2558
- โครงการปกติ รายละเอียด   
- โครงการพิเศษ 
- สรุปขั้นตอนการสมัครประเภททั่วไป 
หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.decentrance.su.ac.th/