รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว 2559


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา  ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ