รับตรงทั่วประเทศ ช่วงที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ แพทย์เรียนดี,สถาปัตย์ ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 59


รับตรง ช่วงที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (แพทย์เรียนดี,สถาปัตย์) ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร.. วันที่ 25 สิงหาคม - วันที่ 4 กันยายน 2558
หน้าเว็บไซต์หลัก https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/special/index.php