อยากเรียนคณะสัตวแพทย์ ต้องเตรียมตัวอย่างไร สอบเข้ายังไง ทำอย่างไรถึงสอบติด !!


สำหรับน้องๆ ท่านใดที่ต้องการจะเป็นพี่หมอใจดีรักษาสัตว์ วันนี้ผมขอนำเสนอข้อมูล มีที่ไหนเปิดสอน คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบ !!!
ก่อนอื่นขอแนะนำ  สถาบันที่ได้รับการรับรองแล้ว 6 สถาบัน โดยกลุ่มนี้จะผ่านการรับรองมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วหลายรุ่น มั่นใจได้ว่าเรียนที่นี่ได้สอบใบประกอบวิชาชีพแน่ ๆ
 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
และอีกลุ่มคือ สถาบันที่อยู่ระหว่างการดำเนินการรับรองปริญญาฯ ยังไม่เคยมีนักศึกษาจบ โดยทางสัตวแพทย์ นั้นจะเข้าตรวจเยี่ยม ประเมินคุณภาพอยู่เรื่อยๆ โดยส่วนตัว เชื่อว่าท้ายที่สุดน่าจะผ่านทุกสถาบัน ถ้าน้องๆ เกิดสนใจจะสมัครจริงๆ แนะนำให้โทรไปที่ สัตวแพทย์สภา สอบถามถึงความคืบหน้า ของการรับรอง 
 1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 4. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ( เปิดรับนักศึกษาปี 58 ปีแรกเน้นระบบรับตรง รับน้อยมาก)
คุณสมบัติทั่วไป ( รอบแอด)
- จบการศึกษา ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
คุณสมบัติทางร่างกาย 
เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพ ดังนี้
1. มีปัญหาทางจิตเวชรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือ ผู้อื่น เช่น โรคจิต/(Psychotic Disorders) กลุ่มอาการออทิสซึม (Autistic Spectrum) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
2.เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
3. เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพ ดังนี้
 • ลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
 • โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ โรคความดันโลหิตรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
 • ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
 • โรคติดสารเสพติดให้โทษ
 • โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ข้างต้น แต่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่า เป็น อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
4  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีความผิดปกติอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 • ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
 • ตาบอดทั้งสองข้าง
 • ระดับการมองเห็นในตาข้างที่ดีหลังจากได้รับการแก้ไขแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์
 • ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติเฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร์
5 มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensory neural hearing loss)
ตัวอย่าง โครงสร้างของหลักสูตร คณะสัตวแพทย์
ขั้นเตรียมสัตวแพทย์ 1 ปี : ศึกษาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี
ชั้นพรีคลินิก  2 ปี : ศึกษาวิชาทางสัตวบาล พื้นฐานวิชาชีพ  วิชาชีพขั้นพรีคลินิก ( วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสัตวแพทย์)
ชั้นคลินิก 3 ปี : ศึกษาแบบบูรณาการเกี่ยวกับโรคสัตว์ การวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน โดยศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ทั้งทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม  และยังมีการศึกษาชั้นคลินิก โดยแต่ละสถาบันอาจจะมีไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่าง เช่น คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง คลินิกม้า คลินิกสุกร คลินิกสัตว์ปีก คลินิกสัตวเลี้ยงขนาดเล็ก คลินิกสัตว์ป่า

การรับสมัครคัดเลือก คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ระบบ Admissions กลาง
เกณฑ์คัดเลือก GPAX 20% O-NET 30% GAT 20% PAT2 30%
ต้องบอกว่าคะแนนในรอบแอดสูงพอสมควรเลยครับ เฉพาะ ม.รัฐ
ระบบแอดกลางนี่ ถ้าเป็น ม.รัฐสถาบันที่ผ่านการรรับรองแล้วจะเห็นคะแนน  20100-20700 เลยครับ 
เป้าหมายแบบสอบติดจุฬา อย่างน้อยต้องมองไปที่ตำสุดของปีก่อนนะครับ
GPAX  3.6
O-NET 64 %
GAT 270
PAT2  140  
ถ้าทำได้ประมาณนี้คะแนนจะได้  27600  ซึ่งผมคิดว่าติด จุฬาฯ ได้นะครับ เพราะ ปี 59 คะแนนอาจจะลดลงเพราะ O-NET มีการปรับวิชา คะแนนน่าจะลดลง
การรับสมัครคัดเลือก คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ระบบ รับตรง
* ของ ม.เกษตร ยังมี อีก 2 โครงการหลักคือ โครงการเรียนล่วงหน้า , โครงการทายาทเกษตกร
* โครงการนักกีฬาของหลายๆมหาวิทยาลัยก็เปิดรับนะครับ คณะสัตวแพทย์แต่รับน้อยมาก
*จะเห็นได้ว่า ถ้าเป็นรับตรง ส่วนใหญ่จะกำหนด GPAX ขั้นต่ำไว้ที่ 3.00 ทั้งนั้นเลย >..<
*ใครจะเข้า เกษตร มหิดล ก็ต้องสอบ วิชาสามัญด้วย
* โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น ค่าเทอมจะสูงกว่าปกตินะ