รับตรงโครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2 พระจอมเกล้าธนบุรี บางมด 58


รับตรงโครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2558 (เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 23 มีนาคม 2558
หมายเหตุ : เอกสารการสมัครทุกอย่างไม่ต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)
เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
ประกาศมหาวิทยาลัย
**นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องยกเลิกใบสมัครเดิมแล้วถึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**