รับตรง โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 58

 
รับตรง โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 58
 
ด้วยโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพทางสัตวแพทย์ รวม 17 คน
 
เปิดรับสมัคร  8-31  มกราคม 2558