รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA.) นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 58


รับตรง โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA.) Bachelor’s degree in Business Administration ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม ถึง 23 มกราคม 2558
The online application form for Admissions 2015 will available during December 15, 2014 - January 23, 2015.
 
  Admission Activities
 Date
 Application submission
 December 15, 2014 - January 23, 2015
 Application fee due
 December 15, 2014 - January 26, 2015
 Announcement of qualified candidates for interview
 February 9, 2015
 Interview date
 February 22, 2015
 Announcement of successful candidates for 2015 admissions
 March 9, 2015