เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 58

 
รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 58
 
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 
จำนวนรับเข้าศึกษา
- จากโรงเรียนเขต กทมฯและปริมณฑล  50 คน
- จากโรงเรียนเขตภูมิภาค  45 คน
- จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ หรือจากต่างประเทศ 5 คน
 
คุณสมบัติ
- GPAX ม.ปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPAX ผู้สำเร็จการศึกษา ใช้ 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 
เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558