รับตรง 4 โคงการพิเศษ ม.บูรพา ปีการศึกษา 2558


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา  4 โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1. โครงการเพชรตะวันออก ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
2. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
3. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ 
4. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 15 มกราคม พ.ศ. 2558