รับตรง สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ ธรรมศาสตร์ 58


เปิดรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานโยบายสังคมและการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ โครงการรับตรงสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัคร 17 พ.ย. 57 - 29 ม.ค. 58