รับตรง รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1 สายวิทยศาสตร์สุขภาพ ม.หัวเฉียว ปี 58

 
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1 
กรณีสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัย สําหรับผู้ที่ต้องการสมัครคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์  กายภาพบําบัด สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การแพทย์แผนจีน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้เลือกเป็นอันดับที่ 1 ส่วนอันดับที่ 2 – 4 เลือกคณะหรือสาขาวิชาอื่นๆ  ที่เปิดรับรวมทั้งคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เปิดรับสมัคร 2-26 ธันวาคม 2557
 
คุณสมบัติผู้สมัคร - เป็นผู้ที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.50 
 - จํานวนรับ : คณะหรือสาขาวิชา ประมาณ 30 – 50 คน