รับตรงทั่วประเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง ปี 2558 รวม 9 สาขา 410คน

รับตรงทั่วประเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง ปี 2558 รวม 9 สาขา 410คน 
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบรับตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ,หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558    รวม 9 สาขาวิชา รวม 410 คน
เปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม 2557 ถึง 2 มกราคม 2558