รับตรง โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ 58

 
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง(หลักสูตรภาษาไทย) 
ประจําปีการศึกษา 2558
 
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
-หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต
-หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
 
 เปิดรับสมัคร 15 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2557