รับตรง โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะแพทย์ และสถาปัตย์ ม.เชียงใหม่ 58 รับ 10-22 ก.ย. นี้

 
การคัดเลือกนักเรียนเขา้ศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะแพทยศาสตร์และโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัคร วันที่ 10 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 22 กันยายน 2557