เกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับ รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2558


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 
โดยใช้คะแนน GAT/PAT และ วิชาสามัญ 7 วิชา เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
รับรวมทั้ง 4 วิทยาเขต 5,058 คน

- วิทยาเขตบางเขน 2,798 คน
- วิทยาเขตกำแพงแสน 540 คน
-วิทยาเขตศรีราชา 800 คน
-วิชายาเขตสกลนคร 920 คน