รับตรง โควตาผู้มีผลการเรียนระดับดีมาก ลาดกระบัง 2558

 
รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โควตาผู้มีผลการเรียนระดับดีมาก (GPA ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (5ปี) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4ปี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558
 
หลักสูตร 5 ปี : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
- สถาปัตย์  4 คน
- การออกแอบสภาพแวดล้อมภายใน 4 คน
- ครุศาสตร์การออกแบบ 4 คน
- ครุศาสตร์วิศวกรรม 17 คน
- ครุศาสตร์เกษตร 17 คน
หลักสูตร 4 ปี :  ศิลปศาสตรบัณฑิต
- ภาษาอังกฤษ  10 คน
- ภาษาญี่ปุ่น    10 คน
 
เปิดรับสมัครถึง  3 พฤศจิกายน 2557