กำหนดการสมัครคัดเลือก ระบบรับตรง ม.มหิดล 2558


ระบบมหิดลรับตรง รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนภายในประเทศและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดเท่านั้น และได้กำหนดประเภทการรับของระบบมหิดลรับตรงไว้ 5 โครงการ
1โครงการวิทยาเขต 
2โครงการพื้นที่
3โครงการพิเศษ
4โครงการโอลิมปิกวิชาการ
5โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ
ปล. เกณฑ์คัดเลือก น่าจะใช้ วิชาสามัญ 7 วิชา และ มีการกำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร  ยังไงก็อดทนรอระเบียบการอย่างเป็นทางการจ้า >>..<
กำหนดการสมัครคัดเลือก ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ปีการศึกษา 2558
 
วัน เดือน ปีกิจกรรม
1 – 20 ต.ค. 57
สมัครสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1/2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

1. สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องสอบ PAT 3
2. ผู้สมัครสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ) ต้องสอบ PAT 2 (รหัส 72) เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่นำมาใช้ในการคัดเลือก
3 - 24 พ.ย. 57
สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ โดย สทศ.
3 พ.ย. 57
เวลา 9.30 น. ถึง
26 พ.ย. 57
เวลา 12.00 น.
รับสมัครทางออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission เข้า Menu มหิดลรับตรง
1. ให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลก่อนสมัคร และตรวจรายวิชาที่ต้องสมัครสอบกับ สทศ.
2. สมัครออนไลน์ และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมเงินค่าสมัคร 100 บาท ไปชำระที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์/กรุงเทพ/กสิกรไทย/กรุงไทย/ทหารไทย ตามเวลาทำการของธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ตรวจสอบสถานะการสมัครและการชำระเงินได้หลังการชำระเงิน 3 วันทำการ หากพบสถานะการสมัครไม่สมบูรณ์ ติดต่อ กองบริหารการศึกษาทันที
8 ธ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission (จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าสมัคร ส่งเอกสาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น)
8 – 12 ธ.ค. 57
ส่งแบบตอบรับการเข้าสอบสัมภาษณ์ ไปยังศูนย์แพทย์ฯ/คณะ ที่สมัคร ทาง e-mail หรือ Fax. เท่านั้น
1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล e-mail : edusiriraj@gmail.com Fax.0-2411-4142
2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี e-mail : ped_pus10@yahoo.co.th Fax.0-2201-2038
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ e-mail : somkiat.koo@mahidol.ac.th Fax.0-2200-7683
4. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา e-mail : mailto:panlapatk@yahoo.com Fax. 044-295-615
5. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ e-mail : niphaphan2@hotmail.com Fax. 056-224-382
6. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี e-mail : wa_rapee3113@hotmail.com Fax. 032-321-828
7. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช e-mail : preecha_kaenin@hotmail.com Fax. 075-324-033
22 - 25 พ.ย. 57
สอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 1/2558 โดย สทศ.
24 ธ.ค. 57
มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศรายชื่อผู้สมัครระบบรับตรง (มหิดลรับตรง) ที่มีสถานะการสมัครสมบูรณ์ ทางเว็บไซต์http://www.mahidol.ac.th/directadmission หากไม่พบรายชื่อ ให้ติดต่อกองบริหารการศึกษา ภายในวันที่ 9 ม.ค. 58
17 - 18 ม.ค. 58
สอบ 7 วิชาสามัญ โดย สทศ.
7 - 8 ก.พ. 58
สอบ O-NET โดย สทศ.
21 ก.พ. 58
สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th
7 - 10 มี.ค. 58
สอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 2/2558 โดย สทศ.
13 มี.ค. 58
มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด ทางเว็บไซต์http://www.mahidol.ac.th/directadmission
18 - 22 มี.ค. 58
สอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด ณ ส่วนงานที่สมัคร
** ผู้เข้าสอบฯ ต้องนำใบสมัครที่ Print ออกจากระบบ พร้อมหลักฐานการสมัครอื่นๆ ตามที่ส่วนงานกำหนดไปแสดงต่อกรรมการสอบฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ **
1 เม.ย. 58
มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก และรับรหัสระบุตัวบุคคล ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission
1 - 20 เม.ย. 58
ส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย (สำเนาใบ ปพ.1:พ) พร้อม GPAX 6 ภาคการศึกษาไปยังส่วนงานที่สมัคร
หากส่งไม่ทันตามกำหนดให้แจ้งขอผ่อนผันไปยังส่วนงานนั้นๆ ก่อนวันที่ 20 เม.ย. 58 และเมื่อทราบผลให้จัดส่งทันที
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 58
นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์กับ สอท. ทางเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th
7 พ.ค. 58
มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission
11 - 18 พ.ค. 58
การกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ (e-Profile) ทางเว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent
19 - 25 พ.ค. 58
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเงิน (Invoice) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต์ 
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent
2. นำใบ Invoice พร้อมเงินตามจำนวน ไปชำระที่ธนาคารกรุงเทพ/ทหารไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามเวลาทำการ ของธนาคาร
* หากไม่ดำเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยมหิดล *
3 มิ.ย. 58
มหาวิทยาลัยมหิดล : ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง (มหิดลรับตรง)
(ยังไม่กำหนด)
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (นักศึกษาทุกระบบการรับเข้า)
(ยังไม่กำหนด)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประมาณ 17 ส.ค. 58
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558