รับตรง โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 58 รับสมัคร 18-24 ส.ค นี้


รับตรง โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 58 รับสมัคร 18-24 ส.ค นี้ 
โควตาภาคเหนือ เปิดรับสมัคร... วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิมเติม คลิกที่นี่   

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะพยาบาล คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ [คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ]
จะต้องเป็นผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกประเภทโควตาภาคเหนือ เมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2557 แล้วเท่านั้น 
เปิดรับสมัคร... วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิมเติม คลิกที่นี่ 

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)/แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ odod ] [คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ CPIRDจะต้องเป็นผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกประเภทโควตาภาคเหนือ เมื่อวันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2557 แล้วเท่านั้น เปิดรับสมัคร... วันที่ 08 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 12 กันยายน 2557 ดูรายละเอียดเพิมเติม คลิกที่นี่

โครงการชาวไทยภูเขา เปิดรับสมัคร...รอฟังประกาศจากกรมการปกครอง
ผู้สมัครโควตาที่มีเชื้อสายชาวไทยภูเขา ผู้ที่มีเชื้อสายชาวไทยภูเขาที่ไม่ได้สมัครโควตา หรืออยู่นอกพื้นที่โควตา แต่อยู่ในพื้นที่ตามที่กรมการปกครองกำหนด หากประสงค์จะสมัครสอบโครงการชาวไทยภูเขา ให้กรอกข้อมูลใบสมัครผ่าน Website นี้ ตามประกาศรับสมัครของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยติดต่อสอบถามจากที่ว่าการอำเภอ แล้วนำใบสมัครไปยื่นที่อำเภอตามภูมิลำเนาของผู้สมัคร ในวันที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนด