รับตรง มหิดลเพื่อชาวชนบท แพทย์ ทันตะ ม.มหิดล 2558


ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับหลักสูตรดังนี้
มหาวิทยาลัยมหิดล
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุขในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPRID) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ของศูนย์แพทย์ฯ 4 แห่ง ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
1. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
3. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
4. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท)ประจำปีการศึกษา 2558
วัน เดือน ปีกิจกรรม
1 ก.ย. 57
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ถึง 30 ก.ย. 57
เวลา 12.00 น.
รับสมัครทางออนไลน์โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/directadmission
เข้า Menu มหิดลเพื่อชาวชนบท
1. คีย์ข้อมูลออนไลน์ และดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน (MU.02) พร้อมเงินค่าสมัคร 700 บาท ไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์/กรุงเทพ/กสิกรไทย/กรุงไทย/ทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 ก.ย.57 ตามเวลาทำการของธนาคาร
2. พิมพ์ใบสมัคร (MU.01) และจัดส่งพร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมด ดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (ตามคำสั่งศาล)
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:พ) ชั้น ม.4 – ม.5 : 4 ภาคการศึกษา
- แบบฟอร์ม MU.02 ซึ่งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยมีตราประทับวันที่ พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน
- แบบฟอร์มใบรับรองผู้สมัคร (MU.03) ที่ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้แทนลงนามเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาเอกสารรับรองความสามารถพิเศษ (เฉพาะโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น)
นำเอกสารทั้งหมดใส่ซองขนาด A4 ส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายในวันที่ 30 ก.ย. 57 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์) ไปยัง
กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
3. เก็บรักษารหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากการสมัครออนไลน์ไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศสถานที่สอบให้ใช้รหัสผ่านเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ (หากลืมรหัสผ่านจะสั่งพิมพ์ บัตรประจำตัวสอบไม่ได้)
3 พ.ย. – 14 พ.ย. 57
ประกาศสนามสอบและที่นั่งสอบให้กับผู้สมัครที่ชำระเงินและส่งเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์http://www.mahidol.ac.th/directadmission
1. ใช้รหัสผ่านที่ได้รับจากการสมัครเพื่อสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร
2. ผู้สมัครที่ไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
15 พ.ย. 57
สอบข้อเขียนวิชาสามัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
08.30-10.30 น. ฉบับที่ 1 เคมี และฟิสิกส์ (รวม 2 ช.ม.)
11.00-12.00 น. ฉบับที่ 2 คณิตศาสตร์ (1 ช.ม.)
13.00-15.00 น. ฉบับที่ 3 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษากับความรู้ทั่วไป (รวม 2 ช.ม.)
15.30-16.30 น. ฉบับที่ 4 ชีววิทยา (1 ช.ม.)
ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในการเข้าสอบทุกวิชา
หากไม่มีบัตรจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
สนามสอบมี 4 สนาม สามารถเลือกได้ตามความสะดวก
1. จ.นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2. จ.นครสวรรค์ : รร.นครสวรรค์
3. จ.นครราชสีมา : รร.สุรนารีวิทยา
4. จ.นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี