ประกาศจํานวนรับนิสิตเพิ ่ม Admissions กลาง 2557 : มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี


ประกาศปรับเพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 
ประจำปีการศึกษา 2557 ติดต่อสอบถาม โทร 034-585059-65 ต่อ 2208 
หรือ 086-3779947 (ในเวลาราชการ) 
หรือ FB Group : MUKA Admissions 57
https://www.facebook.com/groups/1428413954100633