รับตรง โครงการพิเศษ สาขาธุรกิจการเกษตร ม.ศิลปากร 2557


เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รับตรง โครงการพิเศษ สาขาธุรกิจการเกษตร ม.ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2557
คุณสมบัติของผู้สมัคร
                - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
การรับสมัคร
                - Download ใบสมัคร (แบบ สทก.1) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.asat.su.ac.th 
สามารถสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
สมัครได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 
(ทั้งการสมัครด้วยตัวเองและทางไปรษณีย์)