รับตรง คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2557


กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ คณะนิติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2557 ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 40 คน
-จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร
วันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2557
เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น.
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 กรกฏาคม 2557
พิจารณาจากคะแนนทดสอบวัดความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ผลคะแนนสอบ O-NET,GAT และ PAT)
    
และการสอบสัมภาษณ์  ใช้คะแนนสอบ GATและPATครั้งที่ดีที่สุดในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
ผลคะแนนสอบ GAT
คะแนนสอบ PAT *
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
85
ความถนัดทั่วไป
71
ความถนัดทางคณิตศาสตร์
  
77
ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
  
78
ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
  
79
ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
  
80
ความถนัดทางภาษาจีน
 
 
81
ความถนัดทางภาษาอาหรับ
 
 
82
ความถนัดทางภาษาบาลี
 
*  เลือก 1 วิชาจากรหัสวิชาดังกล่าว                  
 
ผลคะแนนสอบ O-NET
 
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
  
01
ภาษาไทย
  
02
สังคมศึกษา
  
03
ภาษาอังกฤษ
  
04
คณิตศาสตร์
  
05
วิทยาศาสตร์
  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.lawsp.soc.ku.ac.th/exam/index.html