รับตรง คณะมัณฑศิลป์ ม.ศิลปากร ครั้งที่ 2 ปี 2557

 
สืบเนื่องจากการที่คณะมัณฑนศิลป์ได้ดำเนินโครงการ“การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2557 (โครงการปกติ)” เสร็จสิ้นลงแล้วนั้น ปรากฏว่า มีผู้สอบคัดเลือกและมารายงานตัวสอบสัมภาษณ์ได้ไม่ครบจำนวนรับที่กำหนดไว้ตามแผนการรับนักศึกษา ในสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผาและออกแบบเครื่องประดับ ดังนั้น คณะมัณฑนศิลป์ จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2557 (โครงการปกติ) ครั้งที่ 2
 
จำนวนที่รับเข้าศึกษา 
1.1 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 3 คน 
1.2 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 คน 
1.3 สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา จำนวน 3 คน 
1.4 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา จำนวน 11 คน 
1.5 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ จำนวน 5 คน 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 
1. เป็นผู้ที่มีคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2557 (โครงการปกติ) ผ่านตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือกแต่ละสาขาวิชาที่สมัครคัดเลือก 
 2. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยวิธีการสอบรับตรง ปีการศึกษา 2557 (โครงการปกติ) ครั้งที่ 1 เว้นแต่แจ้งขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกฯ ก่อนวันยื่นใบสมัครคัดเลือก 
 
รับสมัครระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2557