รับตรง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2557


รับตรง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ
เปิดรับสมัคร รอบแรก 8 พฤษภาคม ถึง 28 พฤษภาคม 2557

คุณสมบัติของผู้สมัคร


1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
4. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท
6. เป็นผู้ไม่เป็นโรคตาบอดสีอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ โดยผู้สมัคร จะต้องนำผลการตรวจตาบอดสี ที่ได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนมาแสดง ต่อกรรมการในวันรายงานตัวหน้าเว็บไซต์หลัก 
 

เกณฑ์ในการคัดเลือก

1. พิจารณาจากเกณฑ์คะแนนสอบ GAT ตอนที่ 2 และ PAT 2 (คะแนนสอบครั้งที่ 2/2556 หรือ 1/2557 หรือ 2/2557 เท่านั้น และต้องเป็นคะแนนสอบครั้งเดียวกันทั้ง 2 รายการ)
2. คะแนนสอบ GAT ตอนที่ 2 (วิชาภาษาอังกฤษ) ค่าน้ำหนัก 30%
3. คะแนนสอบ PAT 2 (วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์) ค่าน้ำหนัก 70%

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.vnsp.vettech.ku.ac.th/