เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจ ในสังกัดศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1900 อัตรา


                    1. เปิดรับ นสต. ในสังกัด ศชต. จำนวน 1,900 อัตรา แยกเป็น
                                - กลุ่มไม่จำกัดภูมิลำเนา 800 อัตรา ทำงาน 5 ปี จึงจะขอย้ายออกจาก ศชต. ได้
                                - กลุ่มภูมิลำเนา 14 จว.ภาคใต้ จำนวน 600 อัตรา โดยมีชื่อหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน จะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้
                                   รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ทำงาน 6 ปี จึงจะขอย้ายออกจาก ศชต.ได้
                                - กลุ่มภูมิลำเนาเฉพาะ 3 จว.ภาคใต้ จำนวน 500 อัตรา โดยมีชื่อหรือเคยมีชื่อในทะเทียนบ้าน
                                   จะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และหากมีความรู้สื่อสารภาษายาวีได้ ถ้าผ่านการทดสอบ (ที่ ศชต. )
                                   จะได้คะแนนสอบข้อเขียนเพิ่ม จำนวน 5 คะแนน ทำงาน 10 ปี จึงจะขอย้ายออกจาก ศชต.ได้ 

                         2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ 
                                - เพศชาย อายุ 18 - 27 ปีบริบูรณ์  สถานภาพโสด สูง160 ซ.ม.  และมีรอบ อก 77 ซ.ม. ขึ้นไป
                                - วุฒิ ม.6/ปวช.
                                - ต้องเรียน รด. ปี 3 จบแล้ว หรือถ้ามีอายุไม่เกิน 20 ปี ใช้ สด.9  หรือหลักฐานผ่านการเกณฑ์มาแล้ว

                                  **กรณี ผ่อนผัน ไม่รับสมัคร หรือ มีภาระต้องเข้ารับราชการทหารแล้ว (ทหารเกณฑ์ )ไม่รับสมัคร
                        3. สมัครทางเว็บเท่านั้น 
www.policeadmission.org 
                        4. วิชาสอบแบบปี 2556 แต่เพิ่มเป็น 150 ข้อ 6 วิชา
                        5. สามารถ เลือกที่นั่งสอบ  
เฉพาะ ข้อเขียน ได้ 4 แห่งทั่วประเทศ 
                               - ใต้ ศชต.
                               - ส่วนกลาง บช.ศ.
                               - ภ.4 ขอนแก่น
                               - ภ.5 เชียงใหม่
                                 
**ส่วนการสอบรอบสอง หรือการทดสอบภาษายาวี ต้องไปดำเนินการที่ ศชต. เท่านั้น
                        6. หากมีการเปิดรับสมัครเมื่อใด ให้เข้าเว็บและอ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครให้เข้าใจชัดเจนก่อนจะสมัคร
                           
**เมื่อเข้าระบบโปรแกรมและทำการสมัครไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีกไม่ได้ เด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นกรณีการเลือกกลุ่มสายสอบ
                            ที่นั่งสอบข้อเขียน เป็นต้น

                        7. รายละเอียดอื่นติดตามการประชาสัมพันธ์ ทาง เว็บ กส.และ ศชต. ต่อไป 

                       
**คาดว่าจะประกาศรับสมัครได้ในเดือน พ.ค.2557 และอาจสอบข้อเขียนภายในเดือน มิ.ย.2557 นี้**