แรงงานเด็กจบใหม่อื้อ...เตรียมตกงาน 1.5 แสนคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการจัดหางานรายงานว่า ในปี 2557 จะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานรวม 547,853 คน โดยส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรี 336,879 คน คิดเป็นสัดส่วน 61.49% รองลงมา คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอนุปริญญา 74,550 คน สัดส่วน 13.61% มัธยมศึกษาปีที่ 3 64,604 คน สัดส่วน 11.79% ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ปีที่ 3) 48,884 คนสัดส่วน 8.92% มัธยมศึกษาปีที่ 6 22,936 คนสัดส่วน 4.19%
ด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คาดการณ์ว่า เดือน พ.ค.นี้จะมีแรงงานที่จบใหม่เข้ามาเพิ่มในระบบอีกราว 4 แสนคน และในจำนวนดังกล่าว สอท. คาดการณ์ว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2557 มีเกินความต้องการถึง 50% หรือประมาณ 150,000 คน ของจำนวนบัณฑิตใหม่ทั้งหมด