โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT พระนครเหนือ 57 เปิดรับ 21 เมษายนนี้ !!


ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT
สำหรับผู้จบ ม.6

รับสมัครวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน

ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา==>
(ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการ/ประกาศการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนด)

โครงการสมทบพิเศษ

ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 3 ปี

รับสมัครวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน

ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา==>
(ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการ/ประกาศการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนด)