รับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ ปี 57 รอบที่ 2


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2 ) ระหว่าง วันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557