รับตรง โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 57 เปิดรับ 1-16 เมษายน นี้


การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัคร 1-16 เมษายน 2557
หน้าเว็บไซต์  http://pharm.kku.ac.th/thaiversion/?p=8754