รับตรง เภสัชศาสตร์ รอบที่ 2 ม.บูรพา 57 จำนวน 40 คน


สอบคัดเลือกบุคคลเข าศึกษาต ่อในสาขาวิชาเภสัชศาสตร"หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา ด ้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 เปิดรับสมัคร  11 เมษายน ถึง 23 พฤษภาคม 2553 จำนวน 40 คน