ปฏิทินสมัครสอบ CU-TEP, CU-AAT,CU-SCIENCE เพื่่อใช้ในการยื่นรับตรง จุฬาฯ


ปฏิทินสมัครสอบ CU-TEP, CU-AAT,CU-SCIENCE เพื่่อใช้ในการยื่นรับตรง จุฬาฯ สำหรับ น้องๆ ที่เรียนอยู่ ม.5 ตอนนี้กำลังจะขึ้น ม.6 และสนใจหลักสูตร อินเตอร์ โดยสามารถนำคะแนน CU-TEP ไปยื่นรับตรงได้นะครับ
CU-TEP วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและ การพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ ประกอบด้วย
Listening 30 ข้อ (ใช้เวลา 30 นาที) เวลา 9:00 - 9:30 น.
Reading 60 ข้อ (ใช้เวลา 70 นาที) เวลา 9:40 - 10:50 น.
Writing 30 ข้อ (ใช้เวลา 30 นาที) เวลา 11:00 - 11:30 น.
CU-SCIENCE  การทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ CU-Science ประกอบด้วยข้อสอบ 4 วิชา ดังนี้
1.CU-SCIENCE (Chemistry) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
2.CU-SCIENCE (Math) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
3.CU-SCIENCE (Physics) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
4.CU-SCIENCE (Biology) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ตัวอย่างระเบียบการรับสมัคร จุฬาฯ อินเตอร์ 2557
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด)
---------------------------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด)new2 (6 ม.ค.57)
---------------------------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ)คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด)new2(26 ธ.ค.56) 
------------------------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557(รายละเอียด
------------------------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2557(รายละเอียด)
---------------------------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ)คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2557 (รายละเอียด)
--------------------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด)
---------------------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (รายละเอียด)
---------------------------------------------------------
  • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2557(รายละเอียด)