รับตรง หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 57รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 (จัดการเรียนการสอนหลักที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน)