รับตรง เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ม.เกษตรศาสตร์ 57


โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เปิดรับตรง 2557 ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2557 Tel 02-561-3474, 02-579-8739 ext. 507
slide8
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าในระบบการศึกษา
ของประเทศไทยตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.becon.eco.ku.ac.th