รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคพิเศษ ปี 57


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 หลักสูตร เปิดรับสมัครทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ เปิดเรียน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เปิดเรียน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียด