รับตรง แพทย์แผนจีนบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง ปี 2557ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) จำนวน 40 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 เฉพาะผู้เรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
          1.3 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
           2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX)  ไม่น้อยกว่า 2.50
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า2.50
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
           2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค โดยอาการของโรคหรือความพิการ 
3. จำนวนที่รับ
          รับจำนวน 40 คน
4. การจัดการเรียนการสอน                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า2.50

                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50
          1.4 มีคุณสมบัติเฉพาะตามกำหนดของคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนจีน สำนักสถานพยาบาลและประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
5. กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
การรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์www.admission.mfu.ac.th
วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ถึง   
วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557
การชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ ธนาคารกรุงไทย/ไปรษณีย์ไทย (Pay@Post)
ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปยัง
ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                    
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100                       
(ใบสมัครหลักสูตรการแพทย์แผนจีน 2557)
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม  2557
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา จำนวน 6,000 บาท ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงไทย/ไปรษณีย์ (Pay@Post)
วันศุกร์ที่ 2- วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557