รับตรง สาขาออกแบบหัตถอุสาหกรรม ม.ธรรมศาสตร์ ปี 57

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี 2557 รอบที่สอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม จำนวน 30 คน
 
 เปิดรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ ถึง 17 มีนาคม 2557