โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 57


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2557

การรับนักศึกษาโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
รับเข้าศึกษาระดับ ปวช. ถึง ปริญญาตรี

รับสมัครวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์
รับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา
ระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช. หรือ ปวส.
โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิิ คุณสมบัติทางการศึกษา และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ คณะ/วิทยาลัย กำหนด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. กรุงเทพฯ กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีวุฒิ ม.6 เพิ่มเติม ดังนี้
1. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00
2. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แล้ว ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (ระดับชั้น ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 3.00
ทั้งนี้จะพิจารณาจากระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น

ผู้สมัครทุกคนต้องอ่านระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร