รับตรง ม.บูรพา รับตรงในภาคตะวันออก และ รับตรงทั่วประเทศ 3 ก.พ. ถึง 8 เม.ย. 57


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และประเภทรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีกาศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) 

    ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒)
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๑ ปฏิทิน 
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๓ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๔ จำนวนรับ  ครั้งที่ ๑  ครั้งที่ ๒
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๕ การสมัคร ค่าธรรมเนียม การสอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย ประกาศผล การรายงานตัว 
        ระเบียบการรวมทั้งฉบับ
        ประกาศรับเพิ่มเติม ทั่วประเทศ (คณะวิทย์+ศิลป์) จันทบุรี

    ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒)
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๑ ปฏิทิน 
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๓ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๔ จำนวนรับ  ครั้งที่ ๑  ครั้งที่ ๒
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๕ การสมัคร ค่าธรรมเนียม การสอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย ประกาศผล การรายงานตัว 
        ระเบียบการรวมทั้งฉบับ
        ประกาศรับเพิ่มเติม 12 จังหวัด (คณะวิทย์+ศิลป์) จันทบุรี

หน้าเว็บไซต์รับสมัคร  http://e-admission.buu.ac.th/index.php/MDJ8fGFwcC9zZWFyY2hhcHBsaWNhbnRuZXc