สทศ แจ้ง ตรวจสอบสนามสอบอีกครั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ขอให้ผู้มีสิทธ์สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ตรวจสอบสนามสอบและพิมพ์บัตรแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันทดสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  ใหม่  เป็นวันที่ ๘ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗