กำหนดการรับสมัครสอบ GAT/PAT 2557 ครั้งที่ 2

     
ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้กำหนดการรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  ในวันที่ ๑๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ และกำหนดการรับชำระเงินค่าสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการการทดสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการทดสอบ การประกาศผลการทดสอบ รวมทั้งการนำผลการทดสอบไปใช้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ และคำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติที่ ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบ การทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ใหม่ ดังนี้