รับตรง หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2557สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อชาวไทยตลอดมา รวมทั้งเพื่อเป็นการสนองพระปณิธานในการที่จะพัฒนาดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกที่ดีให้กับสังคมไทย

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีพันธกิจสามประการ ได้แก่
  1. 1)สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถจะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับบริบทของสังคม
  2. 2)เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม
  3. 3)เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีระหว่างบุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
จากพันธกิจทั้ง 3 ประการสู่การดำเนินงานของสถาบันฯ จะนำไปสู่พระปณิธานขององค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการสร้างให้ดนตรีคลาสสิกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คน และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้ไปสู่ความเจริญทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) Bachelor of Music (B.M.) ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลา 4 ปี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีปรัชญาที่จะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ และมีความเข้าใจในศิลปะทางด้านดนตรีอย่างลึกซึ้ง มีความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาดนตรีทั้งในฐานะศาสตร์และศิลป์ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการสร้างสรรค์งานดนตรี งานค้นคว้าวิจัยทางด้านดนตรีที่มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีในการสร้างสรรค์ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น เป็นไปเพื่อสนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและมีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มุ่งผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีความเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทของดนตรีในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านดนตรีกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต และจัดกลุ่มรายวิชาออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะด้าน (96 หน่วยกิต) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติ กลุ่มวิชาสร้างเสริมวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) ในแต่ละกลุ่มรายวิชา นักศึกษาจะมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในมิติที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมไปถึงความสามารถในด้านทักษะดนตรี ความรู้เท่าทันในการเปลี่ยนแปลงของความรู้ดนตรี และความเข้าใจในบริบทของสังคมปัจจุบัน โดยนักศึกษาสามารถที่จะเลือกศึกษาในหัวข้อที่ตนเองสนใจได้อย่างอิสระ และสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
-          สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
-          มีทักษะและความสามารถในการร้อง/ปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดี
-          มีความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ
-          มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากำหนด

ประเภทเครื่องดนตรีที่จะรับเข้าศึกษา
-          เครื่องสายตะวันตก ประกอบด้วย ไวโอลิน, วิโอลา, เชลโล, ดับเบิลเบส และ ฮาร์ป
-          เปียโน
-          ขับร้องคลาสสิก

กำหนดการสมัครคัดเลือกจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร           

-          ด้วยตนเอง                                                                       16 ธันวาคม 2556 – 31 มกราคม 2557
-          ผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดตราประทับบนไปรษณีย์)        16 ธันวาคม 2556 – 24 มกราคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                                                               1 กุมภาพันธ์ 2557