สอบตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2557


รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยวิธีสอบตรง เปิดรับสมัคร 2 มกราคม 2557 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2557
คณะที่เปิดรับได้แก่
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 40 คน
- สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม  55 คน
- สาขาวิชาออกแบบสนเทศสามมิติ  25 คน
- สาขาวิชานิเทศศิลป์ 40 คน
- สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 40 คน
- สาขาวิชการถ่ายภาพ 40 คน
- สาขา จิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 120 คน