รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ปี 57


คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียน  นักศึกษา และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
  2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75
กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก

จำหน่ายใบสมัคร6 มกราคม 57- 4 เมษายน 57
รับสมัคร17 เมษายน – 25 เมษายน 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน1 พฤษภาคม 57
สอบข้อเขียนวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557
รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ18-20 มิถุนายน 2557
เรียกตัวสำรอง รอบ 124 มิถุนายน 2557
เรียกตัวสำรอง รอบ 230 มิถุนายน 2557
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
  1. ผู้ที่สอบข้อเขียน (ประกอบด้วย การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย) และสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ ผ่าน โดยทางโครงการฯ จะรับนักศึกษา จำนวน 100 คน