โครงการรับตรงทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 57


ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ตามโครงการรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
—————————
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ และสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีการรับตรงจากทั่วประเทศ ทดแทนรูปแบบการคัดเลือกแบบเดิมผ่านระบบ Admissions ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือประโยคอาชีวศึกษาชั้นต้นหรือเทียบเท่า
1.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. จำนวนรับ
2.1 สาขาวิชาจิตรกรรม                  10 คน
2.2 สาขาวิชาประติมากรรม             10 คน
2.3 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์         10 คน
2.4 สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์          12 คน
                                             รวม 42 คน
3. กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2556 – 14 มีนาคม 2557
สมัครผ่านเ ว็บไซต์ที่ www.finearts.cmu.ac.th

ดาวน์โหลดรายละเอียด : 
>> รายละเอียดโครงการรับตรงทั่วประเทศ 2557 DOC | PDF